ב"ה

Priez pour hâter la rédemption du peuple d'Israël

En cette veille de Matan Torah, don de la Torah nous profitons de cette occasion unique pour vous demander de bien vouloir consacrer quelques minutes de votre temps pour prier avec ferveur pour tout le Am Israël en récitant cette magnifique Téfila de notre maître le RAMHAL zatsal (voir plus bas). Aussi, au moment de l'allumage des bougies de Chavouot allumez s’il vous plaît une bougie spéciale à la mémoire du roi David, en l'honneur de sa Hiloula.


יהי רצון מלפניך השם אלוהינו ואלהי אבותינו שתקבל ברצון את תפילות עמך ישראל שהתפללו אליך בכל הדורות בכל מקום שהוא בעולם ובפרט בארץ ישראל הקדושה ובזכות תפילות אלו תטה את הכף לגאול את עמך ישראל גאולה שלימה בחסד וברחמים וניסים ונפלאות ותשעבד תחתך את הדם שהוא מלכות אדום ואת החלב שהוא מלכות ישמעאל בזכות כל הצדיקים האמיתיים שהיו עד היום הזה ובזכות כל הצדיקים האמיתיים שנמצאים עמנו היום ובזכות הקיווי שאנו מקוים לראות את גאולתך השלימה ובזכות רחמיך וחסדיך אנא השם שלח לנו מייד את אליהו הנביא עבדך ותגלה את מלך המשיח ותמליך אותו על עם ישראל ועל כל העולם כולו אנא השם אל תשיבנו ריקם מלפניך כי בך אנו בוטחים עננו ואל תאחר לישועתך קיויתי השם יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי


DRTraduction de la Téfila pour hâter la rédemption

“ Que ce soit Ta volonté, Hashem notre D.ieu et D.ieu de nos pères, que les prières de Ton peuple d’Israël qui se sont adressés à Toi dans toutes les générations partout dans le monde, et surtout en Terre Sainte d’Israël soient agréées.
Par le mérite de ces prières-là, fait pencher la balance pour délivrer Tes enfants, d’une délivrance complète avec grâce, miséricorde, miracles et prodiges.
Par le mérite de tous les vrais Justes qui ont vécu jusqu’à ce jour et, par le mérite de tous les vrais Justes qui se trouvent parmi nous aujourd’hui, et par le mérite de l’espoir de voir la délivrance complète, de grâce Hashem envoie-nous rapidement Ton serviteur Elie le prophète ( Eliaou Hanavi), et révèle-nous le Machiya'h qui régnera sur le peuple d’Israël et sur le monde entier.
De grâce Hashem, que notre prière ne retourne pas sans réponse, car nous mettons toute notre confiance en Toi.
Réponds-nous Hashem sans tarder, nous n’espérons qu’en Ton salut.
Que soient agrées les paroles de ma bouche et les pensées de mon cœur devant Toi Hashem, mon Rocher et mon libérateur. ”Phonétique 

Téfila léakhich et haguéoula
Yéhi ratson miléfanékha adonai éloheinou véélohei avoteinou, chétékabel bératson et téfilot ameikha Israël chéhitpalélou éleikha békhol hadorot, bekhol makom chéhou baolam, oubiprat béeretz Israël hakedoucha, ou bizhout téfilot élou taté et hakaf, liguol et amékha israël guéoula chéléma béhessed oubérakhamim vénissim, véniflaot «  outéchabed takhtékha et hadam chéou malkhout édom, véet hakhélev chéou malkhout ichmael », bizchout kol hatsadikim haamitiim chéhayou ad hayom hazé oubizhout kol hatsdikim haamitim chénimtzaim imanou hayom, oubizhout hakivouy chéanou mékavim lireot et guéoulatékha hachéléma, oubizhout rakhamékha. 

vakhassadékha, ana chélah’ lanou miyad et eliaou hanavi avdékha outégalé et méleh’ hamachiah vétamlih’ oto al am Israël véal kol haolam koulo, ana al téchivénou réquam miléfanékha ki békha anou bothim, anénou véal téaher, lichouatékha kiviti Hachem, yiyou lératson imri fi véhégyon libi léfanéha adonai tsouri végoali.

 

AM ISRAËL HAÏ !Share with your friends :