ב"ה
S'il Te plaît, reconstruis, Jérusalem...
Autres vidéos

S'il Te plaît, reconstruis, Jérusalem...

Jérusalem a toujours occupé une place très spéciale dans le cœur et l'esprit du peuple juif. Une ville remplie de sainteté (kédoucha) vers laquelle se tournent toutes nos prières, particulièrement pendant ces temps difficiles de crise économique et sanitaire.

En cette veille de Chabbat Chira, le Grand Chabbat de la délivrance, Juifs du monde entier, prions ardemment.
Accompagnons ces prières de 'héssed et de tsédaka !

אנא בנה נא, בנה נא,

אנא בנה נא, ירושלים

בנה נא, ביתך השב נא.

א

זכור חביבי, אהובי, רוב פלאיך,

ניסים עשרה מהרה, יראו עיני ה'.

ירושלים בנה נא....

ב

חביבי למה, לעד, אנפת בנו,

שלחת אש בציון וגרשתנו,

השב כוהני ולוי, יהללו לך,

ירושלים בנה נא....

ג

הבט אהובי, אהובי כלילת יופי,

לך מייחלת, נכספת תשכון בה מלכי,

אתה הוא חביבי, גואלי, הבט עלי ה',

ירושלים בנה נא....

ד

ישובו עמי, חביבי, לרחובות עירי,

המון המונים, ברננים, ישירו שירי.

לו רק תרצני ותזכני, רחם עלי ה',

ירושלים בנה נא...

 

S'il Te plaît reconstruis, s'il Te plaît reconstruis,
S'il Te plaît, construis, Jérusalem,
S'il Te plaît construis, Ta maison s'il Te plaît ramène.

1. Souviens-Toi mon chéri, mon amour, de Tes merveilles,
Dix miracles rapidement, les yeux de D. verront,
S'il Te plaît, construis Jérusalem...

2. Mon chéri pourquoi, pour toujours, Tu nous as repoussés ?
Tu as envoyé le feu à Sion et Tu nous as expulsés,
Ramène mes Prêtres et Lévites, qu’ils chantent Tes louanges,
S'il Te plaît, construis Jérusalem...

3. Regarde, mon amour, mon amour de beauté éternelle,
Vers Toi j’aspire, je Te désire, résides-y mon Roi,
Tu es mon Chéri, mon Rédempteur, regarde-moi Toi,
S'il Te plaît, construis Jérusalem...

4. Mon peuple reviendra, mon chéri, dans les rues de ma ville,
De nombreuses foules, en allégresse, chanteront mes chansons.
Si seulement Tu me désirais et m’accordais la grâce, aies pitié de moi,
S'il Te plaît, construis Jérusalem.

Pensons aux familles et enfants démunis qui sont dans la détresse et offrons-leur un panier de Chabbat. Offrons un panier de Chabbat aux 80 familles démunies représentant 700 personnes dont 400 enfants vivant dans la détresse !

Merci de tout cœur pour votre générosité !

 


actions-tsidkat-eliaou
Tsidkat-Eliaou, le Hessed au quotidien à Jérusalem depuis plus de 25 ans.

DEVENEZ PARTENAIRES EN SOUTENANT NOS ACTIONS, MERCI

actions-tsidkat-eliaou

Association pour la Torah, l’Enseignement et les Mitsvots

Paru au Journal Officiel du 01/1990

Aides et secours aux nécessiteux

actions-tsidkat-eliaou
actions-tsidkat-eliaou actions-tsidkat-eliaou actions-tsidkat-eliaou
Partagez avec vos amis :
Découvrez Plus d'articles “Vidéo”

Aidez-les à faire face à l'hiver

Fermer